pulmonaryemתסחיפים הם גושים קטנים העשויים מקריש דם שהתפרק, הנסחפים עם זרם הדם. סכנתם העיקרית נעוצה ביכולתם לחסום כלי דם קטנים, דוגמאת העורקיקים בריאות. ייתכנו מקורות אחרים לתסחיפים, דוגמאת שומן (בפרט בשאיבות שומן מעל 5 ליטרים). הגורם העיקרי לתסחיפים הינו קרישי דם בוורידי הרגליים. ארוע היווצרות התסחיפים נדיר ביותר, אך מסוכן מאד ומחייב טיפול מהיר במסגרת אשפוז בבית חולים.
סימני היכר: קוצר נשימה הולך וגובר, דופק לב מהיר, ייתכן עם סימני פקקת ורידית.
טיפול מונע: ראה הטיפול בקרישי דם בוורידי הרגליים. למעשה, הטיפול בהם נועד למנוע התפתחות מצב זה.
טיפול: בחשד לאבחנה – אשפוז מהיר בבית חולים, טיפול נוגד קרישה ואף פירוק כימי של התסחיפים (במידה והם גדולים). האשפוז יסתיים רק לאחר השלמת הטיפול בתסחיפים.