facelifthairlossחתכי ניתוחים דוגמת מתיחת פנים והרמת גבות מצויים, לפחות בחלקם, בתוך השיער או על הקו ממנו השיער מתחיל לצמוח. עקב כך ב- 1% עד 3% מהמקרים יש נשירת שיער מאתר הניתוח עקב פגיעה בזקיקי השיער ו/או שינוי מיקום קו השיער (דוגמת הזזת קו הפאות לאחור בגברים לאחר מתיחת פנים).
סימני היכר: חסר שיער באתר הניתוח, צמיחת שיער לא רצויה על חתכי הניתוח.
טיפול מונע: למניעת נשירת שיער – חיתוך במקביל לצמיחת זקיקי השיער.
טיפול: אחר נשירת שיער – מעקב. לרוב, חלק מזקיקי השיער יצמחו שוב.
אחר שינוי קו השיער – טיפול נקודתי בשיער הלא-רצוי.